Prisar


Møterom 2. - 3. og 4. høgda kr. 350,- pr time*)      Halv dag kr. 1400,-  Heil dag kr. 2800,-


Alle prisar gjeld fram til 31.12.2023 

Festsal  Vekedag/dagtid   kr. 600,- pr time *)         Vekedag kveld og helg  kr. 800,- pr time

             Vekedag halv dag kr. 3.000,-                      Vekedag kveld og helg  - halv dag  kr. 4.000,-
             Vekedag heil dag  kr. 6.000,-                      Helg                              - heil dag  kr. 8.000,- 

*) Minimum 2 timar leige

Kjøkken Leigepris for kjøkken er kr. 1.500,- pr dag om ein ønskjer å leige det separat eller saman med Festsalen


Pakkepris Festsal (dåp, konfirmasjon, bryllaup, anna feiring)

Festsal og kjøkken disponibelt for matlaging og pynting dagen før (kl. 17/18 -2200)   kr.  1.500,-
Festsal og kjøkken heil dag - dag for feiring (08-0200)                                                kr.  9.500,-
Sum                                                                                                                              kr. 11.000,-

Prisen inkluderer portabel prosjektør, lerret, Wifi, lokale, kjøkken, sluttreinhald
Kunden må sjølv rydda, tørr moppe og samle saman alt av søppel


Pakkepris minnestund

Festsal og kjøkken på dagtid kl. 0800 - 1600 (klargjøring samt minnestund)             kr. 6.000,-Ta kontakt for eit godt tilbod på fast leige eller leige over lengre tid
E-post : gimle@ervingen.no


Leigevilkår  - Praktisk info - Reglement Generelle leigevilkår for Ervingen Kulturhus AS

(Sjå siste side også for praktisk info og ting som må gjerast)

Lokala kan leigast ut til konsertar/teater og andre kulturelle forestellingar, øvingar og trening, konferansar og messer, møteverksemd og private samlingar/selskap

 • Førespurnad om leige skjer gjennom kulturhusets administrasjon. Den som står som leigetakar er ansvarleg for å gjere seg kjent med reglement og rømmingsvegar (sjå eigen instruks). Leigetakar har og ansvar for rydding, at alle lys er sløkte og at alle dørar og vindauge er lukka og låst.
 • Lokala og inventar skal behandlast med forsiktigheit og skal forlatast i den tilstand det var ved overtaking. Golv skal tørrmoppast/feiast, stolar og bord skal setjast tilbake der ein fant dei / til standardoppsett og søppel skal samlast i sekk/pose på kjøkkenet. Ved bruk av kjøkken, kokeplater, kaffitraktar og anna kjøkkenutstyr, skal dette vaskast opp og settast attende i den tilstand det var ved overtaking. Kjøkken skal og tørrmoppast og søppel samlast i sekk/pose. Det er IKKJE tillate å bruka frityr på kjøkken eller i lokala elles. Kjøkkenet vårt er ikkje eit produksjonskjøkken. Det vil seie at ein ikkje kan lage mat frå grunn på kjøkken. Det er ikkje laga for det verken i forhold til ventilasjon eller avløp. Ein kan laga mat heime/få levert catering og holde mat varmt. Ein kan og lage enkle ting som graut, supper, saus, smørbrød og liknande. Ein kan altså ikkje steike eller lage svære gryter på vårt kjøkken.
 • Eventuelle skadar eller manglar som vert oppdaga ved innkomst eller som skjer i løpet av bruken, skal varslast til kulturhusets administrasjon med det same. Leigar er økonomisk ansvarleg for skadar på bygg eller inventar/utstyr som skuldast uansvarleg behandling. Tapt nøkkelbrikke vert belasta leigetakar med kr. 200,-
 • Lokalar som er tildelt, skal berre nyttast i det tidsrom og til det formål som er søkt om ved utleige. Det er ikkje anledning til å ta i bruk andre lokale/utstyr enn det som inngår i avtalen. Alle dører og vindauge skal vera lukka ved arrangement med høgt lydnivå. Dette for å hindra unødige støyplagar for naboar. Arrangørar av konsertar og liknande arrangement plikter å gjere seg kjend med og overhalda gjeldande støyforskrifter
 • Leigetakar er ansvarleg for at det ikkje er fleire menneske i lokalet enn tillate i samsvar med gjeldande forskrifter

· Bruk av pyroteknikk, røykmaskin, anna røyk, open flamme, kakefyrverkeri, konfetti, glitterpynt og liknande er ikkje tillate

 • Ordinært reinhald er inkludert i leigeprisen. Ekstraordinært reinhald av lokala grunna ekstra tilgrising, vert fakturert leigetakar. ALT AV TOMFLASKAR/BOKSER/TOMGODS OG PAPP skal tas med ut av huset. Søppel som overstig 2 fulle bossekker må også tas med ut av huset når arrangementet er ferdig.
 • Nøkkelbrikke : Nøkkelbrikke vert delt ut til leigetakar i forkant av arrangementet. Denne kan hentast i opningstida etter avtale og skal leverast attende til administrasjonen ved arrangementets slutt etter avtale eller seinast 1-3 dagar etter dette. I samband med utdeling av nøkkelbrikke, vil vi og vise leigetakar lokala og gå igjennom detaljar med huset slik at de kjenner til det som er naudsynt innan utleige startar. Faste leigetakarar vil få utdelt nøkkelbrikke permanent så lenge leigeforholdet er aktivt. Nøkkelbrikke kan leggjast i vår postkasse 1 etasje etter arrangementet er ferdig.

· Gimle er eit alkoholfritt hus med alkoholfrie arrangement. Unnataket er BERRE bryllaup, der det er tillate med alkoholservering - Ein må sjølv søkje om løyve til å servera alkohol i lokale. Dette vert gjort via Bergen kommune https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/naring-og-skatt/naring/bevilling-og-tillatelser/ambulerende-skjenkebevilling Det må sendast inn kopi av bevilling til oss som utleigar så snart denne er i orden og godkjent av Bergen kommune. Denne kan sendast oss på e-post

Røyking er forbode i hele bygget !!

BRANNINSTRUKS

Ansvarleg person = Den som er oppført som leigetakar eller person som denne utpeiker

Den ansvarlege skal før og under arrangementet :


- Sørge for at det ikkje vert sett bord og stolar føre dørar eller nødutgangar
- Sørge for at det ikkje er fleire personar i lokalet enn det som er tillate
- Sørge for at det ikkje vert gjort endringar på branntekniske og andre installasjonar
- Gjere seg kjent med generell branninstruks og rømmingsplan for bygget og
orientera seg om rømmingsveier og sløkkeutstyr (sjå oppslag i bygget/alle rom)

Ved evakuering skal alle møte ved minnesmerke framfor Korskirken. Det må gjerast ei opptelling og ein må sikre at alle er komen ut av bygget

KANSELLERING

Alle kanselleringar må skje skriftleg.

Frist for kansellering utan kostnad for leigetakar er sett til 14 dagar.Kansellering gjort seinare enn 14 dagar før leigetidspunkt, vert belasta med 50% av leigebeløpet og fakturert leigetakarKansellering som skjer seinare enn 48 timar før leietidspunkt vert belasta i si heilheit - 100% og fakturert leigetakar

ANNA PRAKTISK INFO

Nattlås : På inngangsdør er det i tillegg til panel på venstre side av døren, ein lås som nøkkelbrikken må brukast på. Dette vil bli vist ved synfaring før utleigen startar, men det kan vera greitt å minna om at seine kvelder og tidlig morgon, kan ein måtte bruke nøkkelbrikka både på panelet og på lås på dør som og må vridast rundt som ein vanleg lås.

Ein slik lås finst og på nokre av innerdørane og ein må der og først få grønt lys og så vri om som ein vanleg lås.

LÅST YTTERDØR Ytterdør MÅ vere låst og lukka til ei kvar tid. Arrangør må ha vakt i døra om det skal sleppast inn brukarar/deltakarar etter kvart. Heng evt opp ein lapp i døra med telefonnummer til nokon som kan sleppe dei inn. Dette av de vi heile tida vert oppsøkt av klientell frå gata som vil inn på huset. Og dei er ivrig etter å finne opne dørar alle dagar og til alle døgnets tider. Så dette må vi vere veldig streng med, då det ikkje berre gjeld verdiar og sikkerheit for huset men og for brukarar av huset.

Bakdør Festsal Det er ein inngang/utgang frå Festsalen ut mot anna trappehus - utgang Øvre Korskirkeallmenningen. Denne døra går ikkje i lås om ein går ut denne. Den må låsast på utsida. Om ein nyttar denne døra som inngangsdør, vil den heller ikkje gå i lås bak ein. Den MÅ låsast frå utsida. Denne fungerer slik på grunn av at det er ein naudutgang. Det same gjeld låsen inn til Festsalen (ordinær inngang) Den går heller ikkje i lås om ein ikkje låser den frå utsida.

Bord og stolar : Bord i festsalen finn ein bak i lokale. Stolane står i rom ved sida av scene og bak i salen. Stolar og bord skal ryddast tilbake der ein fant dei. Stolane skal stablast tilbake på stativet som går på hjul) Bord skal slås saman og setjast attende på vogn. Dette sparar administrasjonen for mykje ekstraarbeid etter kvart arrangement. Bord til 2 etasje står ved tekjøkken.

Størrelse på bord : 120 cm x 75 cm. Ein reknar 2 personar på kvart bord/4 om ein sit på kvar side.

Fjernkontroll for rullegardiner i Festsalen : Denne finn de på veggen ved sida av dei store vindauga.
Lerret scenen : Oppe på scenen finn de ein brytar («lysbrytar») på høgre side av scena/bak sceneteppe
Lysekronar/lampettar/lys i Festsalen : Alt lys finn de i rom ved sidan av scena. Slå på hovudbrytar og styr lysa etter den er sett på.

Det er to inngangar/utgangar til kjøkken frå Festsalen

Peis kan ikkje fyrast i - Ein kan nytta stearinlys med tilsyn

Temperaturstyring Festsal : Temperatur skal stå på 16-20 gradar. Om det vert skrudd opp til høgare temperatur, må ein hugsa å skru ned att denne når ein er ferdig med lokala.

Ventilasjon Festsal : Det er eigen ventilasjon for Festsalen. Styringa for denne finn de på bakvegg på venstre side av scena. Om det er bruk for denne må ein og huske å slå den av igjen etter bruk. Den bråkar/susar litt, så dei fleste vil ikkje ha den ståande på ved til dømes akustiske arrangement

Kontaktinfo : Vakt som kan kontaktast ved dykkar leige av lokala
Tlf 943 78 727

Ervingen Kulturhus AS - Gimle (bygg)
Kong Oscars gate 18 - 5017 Bergen
Tlf. 943 78 727 E-post :
gimle@ervingen.no


LYDANLEGG FESTSAL OG
PORTABELT UTSTYR TIL UTLÅN

Festsalen har følgjande lydanlegg

To faste høgtalarar som heng i salen
Type : Jamo pro 400ex

Forsterkar

Tilkopling direkte til mikrofon/høgtalar ved scene

Portabelt utstyr som kan brukast i Festsalen og i møterom

Portabel høgtalar på hjul
Type : SubZero SZPA-P12

Med tilhøyrande 2 trådlause mikrofonar - type :

Høgtalar har følgjande tilkoplingsmoglegheiter : Innebygd MP3 spelar -
Bluetooth - USB - SD/MMC - samt moglegheit for å kopla til to mikrofonar med leidning

Straum - batteri (6 timar) - Oppladbar

Portabel ProsjektorType : Epson WXGA EB-W12
HDMI-S-Video - Audio - USB - TypeA
VGA In: Dsub-15pin

Throw Distance 1.2 m - 8.8 m

Image Size : 92 cm - 802 cm

Strømkabel og HDMI kabel ligger i vesken

Mikrofonar

2 stk trådlause mikrofonar (passar berre til portabel høgtalar) - Brukar 2 stk AA batterier

1 stk mygg - kan koplast direkte via boks på scene og forsterkar

2 stk mikrofonar med leidning - kan koplast til boks på scene eller til portabel høgtalar
Type : Shure PGA58 Cardioid Dynamic Vocal Microphone - XLR kabel

Miksebord/miksepult

Type : Yamaha MG 10XUF Analog USB-mikser

Funksjoner

 • Diskret Class-A mikrofon-preamper
 • Op-amps med høykvalitetslyd
 • Valgbar fantommating & PAD-bryter
 • 1-Knob Compressors
 • AUX-inngang
 • EQ & høypassfiltre
 • Diverse inngang- og utgangskontakter
 • LED-nivåmåling
 • Innebygde SPX digitale effekter
 • Metallinnfatning
 • Inkluderer Cubase AI programvare som kan lastes ned

Spesifikasjoner

 • Inngangskanaler
  • Mono: 4 mikrofon/linje
  • Stereo: 3 x linje
 • Utgangskanaler
  • Stereoutgang: 2
  • Monitorutgang: 1
  • Hodetelefonutgang: 1
  • AUX Send: 1
 • Bus:
  • 1 x stereo
  • 1 x aux (FX)
 • Innebygde effekter: 24 x SPX algoritmeeffekter
 • Fantommating: +48V
 • USB interface: USB 2.0, 24-bit/192 kHz
 • PAD: 26 dB (mono)
 • HPF: 80 Hz, 12 dB/oct (mono)
 • Kompressor
  • Threshold: +22 dBu til -8 dBu
  • Forhold: 1:1 til 4:1
  • Utgangsnivå: 0 dB til 7 dB
  • Attack Time: Ca. 25 ms
  • Release Time: Ca. 300 ms
 • EQ:
  • Høy: 10 kHz shelving (+15 dB/-15 dB gain)
  • Mid: 2,5 kHz peaking (+15 dB/-15 dB gain)
  • Lav: 100 Hz shelving (+15 dB/-15 dB gain)
 • Peak LED: LED tennes når Post EQ signalet når 3 dB under klipping
 • Nivåmåler: 2 x 7-Segment LED-måler (peak, +10 dB, +6 dB, 0 dB, -6 dB, -10 dB, -20 dB)
 • Crosstalk: -83 dB